lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

wsparcie terapeutyczne, rodzice i opiekunowie dzieci z ADHD, ADD, RAD, FAS i FAE

problemy szkolne

Dzieci z zespołem ADHD mogą przejawiać zachowania różniące się od zachowań innych uczniów pod względem słabszej pracy zmysłów (słuch, wzrok), mniejszej sprawności intelektualnej i emocjonalnej, czy też sprawiać kłopoty wychowawcze. Bezradność, zwątpienie, wściekłość, żal i chęć ucieczki to uczucia jakich doświadczają niemal wszyscy rodzice, którzy mają problemy z zachowaniami dziecka. To także częste emocje, jakie towarzyszą nauczycielom osoby dotkniętej ADHD, ADD lub zaburzeniami więzi.

ADHD
Występuje na całym świecie i we wszystkich kulturach. Jego częstość wśród dzieci w wieku 7-13 lat jest oceniana na 3-5%, z przewagą występowania u chłopców. Tylko 20% pacjentów jest objętych specjalistycznym leczeniem. (http://www.adhd.info.pl)
W przypadku ADD dziecko nie jest tak aktywne, nie skacze, nie wspina się, ale ma duże problemu związane ze skupieniem uwagi.

Im dziecko starsze, tym mniej nasilone stają się objawy nadruchliwości i impulsywności, tym zaś wyraźniejsze – zaburzenia uwagi. Część pacjentów „wyrasta” z ADHD. Szacuje się, że w okresie dojrzewania objawy wygasają u około 30% dzieci.

Problemy szkolne dziecka dotkniętego ADHD
Częściej niż u innych rówieśników zdarzają się przypadki występowania specyficznych trudności szkolnych, do których należą: dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość i impulsywność.

Konsekwencją specyficznych uwarunkowań dzieci jest osiąganie słabszych wyników w szkole, obniżona samoocena, niewłaściwe nastawienie otoczenia do dziecka przejawiającego niepożądane zachowanie. Częstym zjawiskiem jest fakt zaprzestawania dalszej edukacji na poziomie poniżej własnych możliwości intelektualnych.

Dzieci z ADHD mają problem z dostosowaniem się do reguł szkolnych. Często sprawiają kłopoty wychowawcze oraz przez swoją nadpobudliwość może być im trudno z utrzymaniem szkolnej dyscypliny.

Dzieci dotknięte zaburzeniem ADHD mogą doświadczać także innych problemów takich jak: depresja, niska samoocena, specyficzne trudności szkolne, zachowania opozycyjno – buntowniczych, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. (http://www.adhd.info.pl)
Rozpoznanie zespołu ADHD opiera się głównie na obserwacji dziecka przez rodziców i lekarza. Nie ma żadnego badania laboratoryjnego, które potwierdzałoby to rozpoznanie. Specjalista przeprowadza także wywiad z rodzicami i rozmowę z dzieckiem. Obserwacja zawiera badanie zachowań dziecka, ocenę i pomiar jego aktywności ruchowej, ocenę i pomiar zaburzeń uwagi, oraz skalę i kwestionariusze diagnostyczne, czyli arkusze pytań przeznaczone dla nauczycieli i rodziców.

Bibliografia:
1. Prekop J., Schweizer Ch.(1997): Niespokojne dzieci, Media Rodzina of Poznań, Poznań.

2. www.adhd.info.pl

serwis